บริการของเรา

Zyan Platform Catalogues

1. Zyan Beef


คำอธิบายบริการ

แอปพลิเคชันเซียนบีฟเป็นบริการในเรื่องของการบริหารจัดการฟาร์มโคเนื้อผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, โน้ตบุ้ก และคอมพิวเตอร์

Zyan Notify Beef เป็นแอปพลิเคชันสำหรับรับการแจ้งเตือนกิจกรรมภายในฟาร์มโคเนื้อ ประกอบไปด้วย การแจ้งเตือนการคลอด, การดราย, การผสมพันธุ์, การตรวจท้อง ฯลฯ จากเซียนบีฟ

Catalogue Update @ 8 ก.ค. 64


คำอธิบายบริการ

แอปพลิเคชันเซียนแดรี่เป็นบริการในเรื่องของการบริหารจัดการฟาร์มโคนมผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, โน้ตบุ้ก และคอมพิวเตอร์

Zyan Notify Dairy แอปพลิเคชันสำหรับรับการแจ้งเตือนกิจกรรมภายในฟาร์มโคนม ประกอบไปด้วย การแจ้งเตือนการคลอด, การดราย, การผสมพันธุ์, การตรวจท้อง ฯลฯ จากเซียนแดรี่ รวมไปถึงการแจ้งเตือนปริมาณน้ำนมประจำวันจากระบบเอ็มซีซี ผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, โน้ตบุ้ก และคอมพิวเตอร์

Catalogue Update @ 8 ก.ค. 64

3. Zyan MCC


คำอธิบายบริการ

ระบบที่ติดตั้งและใช้งานสำหรับบันทึกข้อมูลปริมาณน้ำนมและคุณภาพน้ำนม ณ ศูนย์รับน้ำนม ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลเชิงสถิติวิเคราะห์ด้านปริมาณและคุณภาพน้ำนมของศูนย์รับน้ำนม (Zyan COOP) ซึ่งซอฟต์แวร์ทั้งสองจะทำหน้าที่สอดคล้องกัน เพื่อการนำไปคำนวณค่าน้ำนมให้แก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้อง มีระบบแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรถึงปริมาณน้ำนมที่ได้ในแต่ละวันหากมีการทักท้วงสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ภายใน 12 ชั่วโมง

Catalogue Update @ 15 เม.ย. 65

4. Zyan COOP Dairy


คำอธิบายบริการ

ระบบจัดการและตรวจสอบสถิติสำหรับสหกรณ์โคนม เป็นระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บน Cloud Computing สำหรับผู้ใช้งานประเภทสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม/ภาครัฐ ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์/ภาครัฐสามารถติดตามความก้าวหน้าของฟาร์มสมาชิก เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในสังกัดให้บริหารจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Catalogue Update @ 8 ส.ค. 64

5. Zyan Semen


คำอธิบายบริการ

ระบบบริการจัดการน้ำเชื้อโคพ่อพันธุ์ (Zyan Semen) เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศจากหลายส่วนมาใช้งานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดงบประมาณและเกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน เทคโนโลยีที่นำมาใช้งาน ได้แก่ 1. นวัตกรรมระบบสารสนเทศภายในฟาร์มโค การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลโคเนื้อรายตัว การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลโคเนื้อรายฝูง ตลอดจนการบันทึกและวิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคเนื้อในฟาร์ม ฐานข้อมูลพันธุกรรมและพันธุ์ประวัติ นวัตกรรมการแจ้งสัตว์ป่วยเพื่อการจัดการสุขภาพสัตว์และบริการทางสัตวแพทย์ ให้บริการตรวจรักษาโค ผสมเทียม ตรวจท้อง และฉีดวัคซีนโค 2. ฐานข้อมูลน้ำเชื้อประเทศไทย สำหรับบันทึกเบอร์ประจำหลอดน้ำเชื้อ สายพันธุ์น้ำเชื้อ เพื่อการอ้างอิงอย่างเป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับสายพันธุ์ได้ 3. ระบบแสดงผลภาพรวมอุตสาหกรรมโคเนื้อ โดยนำข้อมูลจากทั้งสามส่วนข้างต้นมาประมวลและแสดงผล ตามลักษณะการใช้งาน

Catalogue Update @ 18 มิ.ย. 64

6. Zyan Buff


คำอธิบายบริการ

แอปพลิเคชันเซียนบัฟเป็นบริการในเรื่องของการบริหารจัดการฟาร์มกระบือผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, โน้ตบุ้ก และคอมพิวเตอร์

Catalogue Update @ 30 มิ.ย. 64