บริการของเรา

CATALOGUES

1. Zyan Beef


คำอธิบายบริการ

แอปพลิเคชันเซียนบีฟเป็นบริการในเรื่องของการบริหารจัดการฟาร์มโคเนื้อผ่านทางเว็บแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, โน้ตบุ้ก และคอมพิวเตอร์

Zyan Notify Beef เป็นแอปพลิเคชันสำหรับรับการแจ้งเตือนกิจกรรมภายในฟาร์มโคเนื้อ ประกอบไปด้วย การแจ้งเตือนการคลอด, การดราย, การผสมพันธุ์, การตรวจท้อง ฯลฯ จากเซียนบีฟ

2. Zyan Dairy


คำอธิบายบริการ

แอปพลิเคชันเซียนแดรี่เป็นบริการในเรื่องของการบริหารจัดการฟาร์มโคนมผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, โน้ตบุ้ก และคอมพิวเตอร์

Zyan Notify Dairy แอปพลิเคชันสำหรับรับการแจ้งเตือนกิจกรรมภายในฟาร์มโคนม ประกอบไปด้วย การแจ้งเตือนการคลอด, การดราย, การผสมพันธุ์, การตรวจท้อง ฯลฯ จากเซียนแดรี่ รวมไปถึงการแจ้งเตือนปริมาณน้ำนมประจำวันจากระบบเอ็มซีซี ผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, โน้ตบุ้ก และคอมพิวเตอร์

3. Zyan MCC


คำอธิบายบริการ

ระบบที่ติดตั้งและใช้งานสำหรับบันทึกข้อมูลปริมาณน้ำนมและคุณภาพน้ำนม ณ ศูนย์รับน้ำนม ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลเชิงสถิติวิเคราะห์ด้านปริมาณและคุณภาพน้ำนมของศูนย์รับน้ำนม (Zyan COOP) ซึ่งซอฟต์แวร์ทั้งสองจะทำหน้าที่สอดคล้องกัน เพื่อการนำไปคำนวณค่าน้ำนมให้แก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้อง มีระบบแจ้งเตือนไปยังเกษตรกรถึงปริมาณน้ำนมที่ได้ในแต่ละวันหากมีการทักท้วงสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ภายใน 12 ชั่วโมง

4. ZyanVet


คำอธิบายบริการ

แอปพลิเคชัน Zyan Vet เป็นบริการสำหรับสัตวแพทย์ใช้งาน ในการรับการแจ้งสัตว์ป่วยจากแอปพลิเคชันเซียนบีฟ และเซียนแดรี่ฟาร์ม เพื่อบันทึกข้อมูลประวัติการรักษา ดูพิกัดฟาร์ม ดูประวัติโค เช่น ประวัติการรักษา ประวัติการให้ยา เป็นต้น

5. Zyan COOP Dairy


คำอธิบายบริการ

ระบบจัดการและตรวจสอบสถิติสำหรับสหกรณ์โคนม เป็นระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บน Cloud Computing สำหรับผู้ใช้งานประเภทสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม/ภาครัฐ ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์/ภาครัฐสามารถติดตามความก้าวหน้าของฟาร์มสมาชิก เพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในสังกัดให้บริหารจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. Zyan Semen


คำอธิบายบริการ

ระบบบริการจัดการน้ำเชื้อโคพ่อพันธุ์ (Zyan Semen) เป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศจากหลายส่วนมาใช้งานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดงบประมาณและเกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน เทคโนโลยีที่นำมาใช้งาน ได้แก่ 1. นวัตกรรมระบบสารสนเทศภายในฟาร์มโค การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลโคเนื้อรายตัว การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลโคเนื้อรายฝูง ตลอดจนการบันทึกและวิเคราะห์กิจกรรมต่าง ๆ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคเนื้อในฟาร์ม ฐานข้อมูลพันธุกรรมและพันธุ์ประวัติ นวัตกรรมการแจ้งสัตว์ป่วยเพื่อการจัดการสุขภาพสัตว์และบริการทางสัตวแพทย์ ให้บริการตรวจรักษาโค ผสมเทียม ตรวจท้อง และฉีดวัคซีนโค 2. ฐานข้อมูลน้ำเชื้อประเทศไทย สำหรับบันทึกเบอร์ประจำหลอดน้ำเชื้อ สายพันธุ์น้ำเชื้อ เพื่อการอ้างอิงอย่างเป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับสายพันธุ์ได้ 3. ระบบแสดงผลภาพรวมอุตสาหกรรมโคเนื้อ โดยนำข้อมูลจากทั้งสามส่วนข้างต้นมาประมวลและแสดงผล ตามลักษณะการใช้งาน

7. Zyan DDC


คำอธิบายบริการ

ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศด้านกิจการโคนม (DDC) เป็นหนึ่งในบริการแพลตฟอร์มของเซียนวัวดอทคอมสำหรับใช้ในองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในปัจจุบัน เพื่อนำเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจและเชื่อมโยงข้อมูลของทุกสำนักงานฯ ภาคที่เกี่ยวข้องเป็นชุดซอฟต์แวร์ที่ส่งผ่านข้อมูลจากระบบทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบาย Big Data ในกิจการโคนมให้เป็นรูปธรรมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนำข้อมูลที่จำเป็นเข้าสู่ระบบ และกระตุ้นเกษตรกรที่ลงทะเบียนในระบบให้บันทึกข้อมูลกิจกรรมในฟาร์ม ทั้งยังแสดงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการฟาร์มของศูนย์ และสหกรณ์ในภูมิภาคต่าง ๆ จากข้อมูลในระบบที่เป็นปัจจุบัน

8. Zyanwoa


คำอธิบายบริการ

เซียนสั่งโลด หนึ่งบริการของแอปพลิเคชันเซียนวัว - ตลาดโคออนไลน์ 24 ชั่วโมง สำหรับซื้อ-ขายสินค้าทางการเกษตร อาทิ อาหารเสริม, วิตามิน/แร่ธาตุ, อุปกรณ์สำหรับสัตว์ อื่น ๆ ที่เป็นปัจจัยในการจัดการฟาร์มโค สะดวกแก่ผู้ใช้งานที่ต้องการติดต่อซื้อ-ขายกันได้โดยตรง

แอปพลิเคชันเซียนวัว - ตลาดโคออนไลน์ 24 ชั่วโมง เป็นระบบสื่อกลางในการซื้อ/ขายโค กระบือ แพะ และแกะ สะดวกแก่ผู้ใช้งาน ที่ต้องการติดต่อซื้อ/ขาย กันได้โดยตรง ผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต

9. ZyanBuff


คำอธิบายบริการ

แอปพลิเคชันเซียนบัฟเป็นบริการในเรื่องของการบริหารจัดการฟาร์มกระบือผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต, โน้ตบุ้ก และคอมพิวเตอร์